Pedagogik

Den kreativa skolan med tydligt framtidsfokus för framtiden.

Pedagogik och didaktik utvecklas ständigt genom olika processer. Vi lägger idag stor vikt vid att utveckla lässtrategier genom att använda oss av modeller från projketet En läsande klass. Att utveckla läsförmågan är väsentligt oavsett ämne. Från och med detta läsår är alla lärare som undervisar i matematik med i Matematiklyftet. Matematiklyftet är en nationnell satsning, genom Skolverket. Inom rektorsområdet har vi valt att fördjupa lärarnas didaktiska ämneskunskaper inom kunskapsområdet Taluppfattning. Eleverna tar del av detta genom att lärarna planerar gemensamma lektioner som sedan utvärderas. Vi ser ämnesintegrering som en viktig del inom den kreativa skolan. Under innevarande läsår ska alla elever leda sina utvecklingssamtal med stöd av lärare och fritidspedagoger, s.k.  elevledda utvecklingssamtal. Detta är en del av eleverns möjlighet att kunna beskriva sin kunskapsutveckling och sitt lärande. Formativ bedömning är en del av den pedagogiska miljön som möjliggör detta.

 

Dela:
Kategorier: